top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR

1.1.İşbu sözleşme “Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 13B/1 Çankaya / Ankara” adresinde IWALLET Kurumsal Hizmetleri A.Ş. “iWallet” olarak anılacaktır) ile https://bireysel.iwallet.com.tr sitesinden (Bundan sonra “Websitesi” olarak anılacaktır) işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

2.1.Web sitesi: https://bireysel.iwallet.com.tr adlı internet sitesini ifade etmektedir.

2.2.Uygulama: İnternet sitesinden sunulan hizmetleri ifade etmektedir. (Bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır.)

2.3.Kullanıcı: Websitesi’nden iWallet tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2.4.İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1.İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride iWallet tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2.Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin iWallet tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1.Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi iWallet tarafından Kullanıcıya sağlanan haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler iWallet’ın sorumluluğu olarak kabul edilmez.

4.2.iWallet, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

5.1.1.Kullanıcı, iWallet tarafından belirtilen prosedürlerini yerine getirirken, fiziki ve sanal ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, iWallet internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2.Kullanıcı, iWallet’ın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3.Kullanıcı, iWallet’ın iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple iWallet’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.4.Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin (kart numarası, websitesine girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifre, uygulamaya bağlı şahsi cihazın güvenliği vb.)doğru

5.1.5.Kullanıcı, iWallet’a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı iWallet’ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

5.1.6.iWallet’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile iWallet’ın Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

5.1.7.iWallet bünyesinde yer alan fiziki ve sanal ürünler, kartlar, web sitesi, uygulama, içerikler, eserler ve bilgiler Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Yine işbu fiziki ve sanal mecralarda yer alan içeriklerin, eserlerin ve bilgilerin tüm mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) tamamen IWALLET Kurumsal Hizmetleri Limited Şirketi’ne aittir ve kısmen de olsa bu hakların kullanılması ancak ticari olmayan kişisel amaçlarla, gerekli kaynak atıfları yapılarak mümkün olacaktır. Kullanıcı, kodlar ve yazılım da dahil olmak üzere, işbu fiziki ve sanal ürünlerin hiçbir içeriği değiştiremeyeceğini, kopyalayamayacağını, çoğaltamayacağını, yeniden yayımlayamayacağını, başka bir cihaza yükleyemeyeceğini, iletemeyeceğini ya da dağıtamayacağını kabul eder. Ancak, iWallet, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmak koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için, Kullanıcı’nın iWallet’ın sanal platformlarından içerik indirebilmesini kabul eder. Kullanıcı, iWallet ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.8.Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı iWallet’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. iWallet, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.9.Kullanıcı ve iWallet birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

5.1.10.Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak iWallet’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin iWallet tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, iWallet’ın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda iWallet’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın iWallet tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle iWallet iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

5.2.iWallet’ın Hak ve Yükümlülükleri:

5.2.1.iWallet, sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. iWallet, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. iWallet tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan iWallet sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.2.Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde iWallet kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. iWallet, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında iWallet’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.3.iWallet, Uygulama'da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.4.iWallet, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, iWallet tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

5.2.5.iWallet, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. iWallet özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, iWallet’tan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5.2.6.iWallet gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1.İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında herhangi bir kişisel veri aktarımı olması halinde, Taraflar, kişisel verileri (i)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yürürlükteki mevzuatlara ve genel ilkelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına, Kişisel Veri Korunması Kurumu’nun düzenlemelerine uygun olarak, (ii) ilgili kişilerden alınan açık rıza ile, ilgili kişileri bilgilendirerek ve (iii) ilgili kişilerden alınan açık rızaya uygun olarak işlemekle (kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi vb gibi veriler üzerinde gerçekleşen her türlü işlemi) yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

6.2.Taraflar kişisel verilerin işlenmesi sırasında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleneceğini, işlendikleri amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü olunacağını ve gerekli olan süre kadar muhafaza edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Taraflar, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın veya açık rıza aranmaksızın veri işlenmesi şartlarının oluşmadığı durumlarda kişisel verileri diğer tarafa aktaramaz. Taraflar arasında kişisel veri aktarımı olması halinde kişisel verilerin aktarıldığı Taraf, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın veya Kanunda sayılan veri işleme şartları bulunmaksızın, işleyemez, kaydedemez, muhafaza edemez ve üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına hiçbir şekilde aktaramaz.

6.3.Taraflar kendi sistemlerinde herhangi bir güvenlik ihlalinin bulunduğunu herhangi bir kişisel verinin tahrip edildiğini, değiştirildiğini, hukuka aykırı olarak erişildiğini veya elde edildiğini tespit ettiği takdirde derhal ilgili kişileri diğer tarafı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulunu bilgilendirmek ve oluşabilecek zararları önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri derhal almakla yükümlüdür.

6.4.Taraflardan herhangi birinin yukarıda yer alan hükümlere ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırı hareket etmesi nedeniyle karşı Taraf nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 7– HİZMETLER

7.1.iWallet, Uygulama aracılığıyla Kullanıcılara bakiye görüntüleme, hesap hareketlerini inceleme, bakiye kullanım yerlerinin görüntülenmesi, kampanya ve ürünleri inceleme, bireysel bakiye yükleme hizmetlerini sunmaktadır. iWallet, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 8– GİZLİLİK VE ÇEREZ KULLANIMI

8.1.iWallet, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.2.Gizlilik hükümleri, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

8.3.Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi iWallet’nun birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

8.4.iWallet, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

8.5.Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, iWallet gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, iWallet tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

8.6.Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler iWallet ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

8.7.iWallet, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. iWallet, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

8.8.iWallet, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; (i) Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, (ii) iWallet’ın, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, (iii) Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri, (iv) Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

8.9.iWallet, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

8.10.iWallet tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, iWallet ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

8.11.Websitesinde, iWallet web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, iWallet web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

8.12.iWallet web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

8.13.iWallet web sitesi, Kullanıcıyı tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak "cookie" olarak bilinir. Cookie kullanımı, bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için “Çerez Politikası” incelenmelidir.

MADDE 9– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

9.1.İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.

9.2.İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10-MÜCBİR SEBEPLER

10.1.Mücbir sebep terimi, deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, isyan, savaş, içsavaş, grev, lokavt, terör eylemleri, iWallet’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iWallet’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve iWallet’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.2.Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın bu süre içersinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman fesh etmek hakkına sahiptir. Ancak, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin hiçbiri, doğmuş iWallet alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip, doğmuş alacaklar vadesinde ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

MADDE 11– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

11.1.Uygulama'nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, iWallet markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları iWallet’a aittir ve/veya iWallet tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır.

11.2.Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan iWallet’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler iWallet’ın uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı iWallet’tan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 12– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

12.1.iWallet, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 13– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

13.1.Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda iWallet’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ

14.1.Kullanıcıların, iWallet’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

14.2.Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 15–YÜRÜRLÜK

15.1.Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt ettiği hususunda elektronik onay vermesi ile karşılıklı kabul edilerek yürürlüğe girecektir.

bottom of page