top of page

Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak;

  1. Elektronik posta yolu ile,

  2. Noter kanalı ile,

  3. Şahsen başvuru  [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurulması]

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

1.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurulması)

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

iWALLET KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

 

Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No: 13B/1, 06810 Çankaya/Ankara

GÖNDERİMDE BELİRTİLECEK

Başvuru formunun içinde bulunduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Noter Kanalı ile Başvuru

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

iWALLET KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

 

Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No: 13B/1, 06810 Çankaya/Ankara

GÖNDERİMDE BELİRTİLECEK

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile başvurulması

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

[email protected]

GÖNDERİMDE BELİRTİLECEK

Elektronik postanın “konu” kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgeler Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır.

Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde

Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

E.  Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page